Завдання за варіантами

Рекомендації до вибору варіанта модульної контрольної роботи

У контрольній роботі слід вказати номер варіанта та сформулювати питання, що містяться в ньому. Роботи, виконані за неправильним варіантом або однакові роботи до перевірки не приймаються.

Номер варіанта студент обирає за останньою цифрою своєї залікової книжки (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Вибір варіанта контрольної роботи

Остання цифра номера залікової книжки студента
Номер варіанта

Робота повинна бути зроблена студентом самостійно. Студент виконує контрольну роботу українсь­кою мовою у вигляді реферату. Робота повинна мати титульну сторінку та список використаної літератури. На перевірку подають оригінал тексту роботи. Ксе­рокопії чи однакові роботи на рецензування не приймаються.

Завдання за варіантами

Варіант 1

1. Розкрити поняття «база даних». Навести приклади.

2. Як можна в Excel під час перегляду великих за розміром списків зафіксувати частину інформації (наприклад, імена полів)?

3. Які можливості надають користувачеві «форми даних» Excel?

4. У чому полягають основні принципові відмінності створення та використання у Excel "автофільтра" та "розширеного фільт­ра"?

5. Розповісти про "консолідації даних" у Excel та навестиприклад.

6. Розкрити які основні можливості надають користувачеві "зведені табли­ці" Excel та навестиприклад.

7. Поясніть поняття "реляційної моделі бази даних".

8. Розповісти про типи даних роботу з якими підтримує система Access.

9. Описати основні етапи процесу створення структури таблиці у системі Access.

10. Яку роль відіграють "звіти" у системах керування базами да­них?

11. Пояснити значення режим ручного введення операцій у середовищі "1С: Бухгалтерія".

12. Значення документу для введення бухгалтерських проводок у середовищі "1С: Бухгалте­рія".

13. Які режими запуску підтримує "1С: Підприємство"?

14. Які основні послуги надають користувачеві системи типу "Клієнт—Банк"?

15. Як можна отримати інформацію про стан рахунків за попе­редні періоди часу у системах типу "Клієнт—Банк" (якщо цю інфор­мацію підприємство вже раніше одержувало з банку)?

Варіант 2

1. Розповісти про можливості обробки баз даних за допомогою програмного забезпечення.

2. Розповісти значення арифметичної прогресії Excel.3. Які можливості відбору даних надає у Excel "розширений фільтр"?

4. Які можливості підбиття підсумків надає Excel

5. На прикладі конкретної задачі (ситуації) продемонструйте можливості "зведених таблиць" Excel.

6. Дати визначення понять "база даних", "таблиця", "запис", "поле" при вико­ристанні "реляційної моделі" організації баз даних.

7. Розповісти про основні елементи системи Access

8. Які основні механізми створення звітів пропонує Access?

9. Яку роль відіграють "екранні форми даних" у системах керу­вання базами даних?

10. Як можна дані з програми "1С: Підприємство" отримати у програмі Excel не використовуючи буфер обміну?

11. Як скоригувати або вилучити бухгалтерську проводку у жур­налі операцій програми "1С: Бухгалтерія"?

12. Як зробити коригування існуючого документа у середовищі "1С: Підприємство"?

13. Розкрити відмінність понять "1С: Бух­галтерія" та "1С: Підприємство" .

14. Як здійснюється спілкування з банком за допомогою систем типу "Клієнт—Банк"?

15. Яку роль відіграють архіви вхідної пошти у системах типу "Клієнт—Банк" ?

Варіант 3

1. Розповісти про методи обробки інформації, що зберігаєть­ся у вигляді бази даних.

2. Вкажіть основні правила побудови "діапазону критеріїв" у Excel.

3. Наведіть приклад формули Excel, що використовує бібліотечні функції роботи зі списками для обчислення середнього значен­ня поля списку з урахуванням певних критеріїв (обмежень)?

4. Продемонструйте на конкретному прикладі задачі обліку орга­нізацію інформації у вигляді кількох зв'язаних таблиць бази даних.

5. Як створюються "запити дії" у системі Access?

6. Як відбувається проектування звіту за допомогою "майстра звітів" системи Access?

7. Які механізми для створення "форм" пропонує Access? У чому полягає їх принципова відмінність?

8. Які основні можливості забезпечує програма "1С: Підприємство" для обміну з іншими програмами, наприклад Excel?9. Які режими введення інформації до журналу операцій підтри­мує "1С: Підприємство "?

10. Як ввести "вхідні залишки" у середовищі "1С: Підприємство "?

11. Як здійснюється контроль введених бухгалтерських проводок у середовищі "1С: Підприємство "?

12. Які режими запуску системи "1С: Підприємство" призначені для організації обліку та внесення суттєвих змін до правил об­ліку?

13. Пояснити, чому не кожен проведений документ у програмі "1С: Підприємство" буде формувати проводки за рахунками бухгалтерського обліку.

14. Які основні послуги для роботи з поштою надають системи ти­пу "Клієнт—Банк"?

15. Як здійснюється підготовка та відправлення до банку платіж­них доручень за допомогою систем типу "Клієнт—Банк"?

Варіант 4

1. Дати визначення понять "таблиця", "запис", "поле" бази даних.

2. Які можливості надає користувачеві Excel для введення до таб­лиці набору послідовних робочих дат?

3. Наведіть приклад розв’язування задач за допомогою фінансових функцій Excel.

4.

5. Наведіть приклад використання можливостей підсистеми "пошук рішень" Excel

6. Продемонструйте на конкретному прикладі задачі обліку орга­нізації інформації у вигляді кількох зв'язаних таблиць бази даних.

7. Розкрити значення "первинний ключ" у системі Access

8. Як відбувається введення та редагування даних у таблицях сис­теми Access"?

9. Як скористатися можливостями динамічного обміну даними (DDE) для аналізу даних програми "1С: Бухгалтерія" засобами табличного процесора Excell?

10. Для чого використовують ієрархічні багаторівневі структури довідників об'єктів аналітичного обліку (субконто) програми "1С: Бухгалтерія"?

11. Розповісти про декілька способів створення первинного документу у програ­мі "1С: Бухгалтерія".

12. Які основні можливості надає режим запуску "Монітор" систе­ми "1С: Підприємство"?

13. У чому полягають основні можливості використання кількох планів рахунків у системі "1С: Підприємство"?

14. Як здійснюється захист даних у системах типу "Клієнт—Банк"?

15. Як можна подивитися залишки грошових коштів на рахунку за допомогою системи "Клієнт—Банк"?

Варіант 5

1. Які можливості надає користувачеві Excel для автоматичного введення до таб­лиці нумерації елементів?

2. Як можна у Excel роздрукувати тільки ту частину записів спис­ку, яка задовольняє певним обмеженням?

3. Наведіть приклад застосування функцій Excel для розв’язання задач.

4. Наведіть приклад застосування логічних функцій Excel.

5. Продемонструйте на конкретному прикладі задачі обліку орга­нізацію інформації у вигляді кількох зв'язаних таблиць бази даних.

6. У чому полягає процес створення "запиту" за допомогою "конструктора запитів" Access?

7. Як скористатися можливостями перенесення підсумкової ін­формації у вигляді тексту із середовища "1С: Бухгалтерія" до табличного процесора Excel?

8. Що таке параметри "субконто", як вони визначаються та ви­користовуються у середовищі "1С: Бухгалтерія"?

9. Які можливості настроювання існуючих "типових операцій" пропонує система "1С: Бухгалтерія"?

10. Як визначається період часу, за який підбиваються підсумки, у середовищі "1С: Бухгалтерія"?

11. Які основні можливості для пошуку потрібної інформації у жу­рналі операцій забезпечує система"1С: Бухгалтерія"?

12. Які основні можливості надає режим запуску "Конфігуратор" системи "1С: Підприємство"?

13. Які принципово різні шляхи додавання рахунків до плану ра­хунків підтримує система "1С: Підприємство"? Чим відрізня­ються можливості використання таких рахунків?

14. Основні переваги використання сис­теми типу "Клієнт—Банк".

15. Яку роль відіграють архіви вихідної пошти у системах типу "Клієнт—Банк"?


0391462839198567.html
0391483340993167.html
    PR.RU™